L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Llíria.

REANUDACIÓN DE PLAZOS

"En el Boletín Oficial del Estado núm. 145, de 23 de mayo de 2020, se ha publicado la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El apartado 10 de esta resolución establece que, con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

A estos efectos, los plazos suspendidos con motivo de la declaración del estado de alarma se reanudan con efectos 1 de junio de 2020."


ATENCIÓ en cas d'impossibilitat de presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica, bé per un mal funcionament d'esta o bé per qualsevol circumstància particular del sol·licitant, l'Administració General de l'Estat posa a disposició dels ciutadans un registre electrònic general a través del servei 060 des del que es podrà realitzar la presentació de sol·licituds de forma electrònica a qualsevol Administració Pública. La direcció d'este registre electrònic és: https://rec.redsara.es/